GDPR - PRIVACYVERKLARING 

1. Organisatie:

CommV. AG, met vennootschapszetel te 9940 Evergem, IJsvogelstraat  9,

BTW BE 0556.826.619, gebruikt voor haar bootgerelateerde activiteiten de  handelsbenaming AMALIS. Deze zal daarom ook hierna worden gebruikt als naam van de  organisatie. 

2. Contactgegevens:

AMALIS kan worden op amalis.gent@gmail.com 

 

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

AMALIS beschermt uw persoonlijke gegevens  op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde  toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn  van misbruik, neem dan contact op via amalis.gent@gmail.com  

 

4. Persoonsgegevens die wij verwerken:

AMALIS verwerkt uw persoonsgegevens  omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij moeten kunnen  verwerken met het oog op de afname van het praktijkexamen, en toekenning 

   - Voor- en achternaam  

   - Geboortedatum 

   - Rijksregisternummer 

   - Adresgegevens 

   - Telefoonnummer 

   - E-mailadres 

   - Date over het afgelegde praktijkexamen:  

   - de datum waarop het werd afgelegd, of de permanente evaluatie werd afgerond

   - Het vaargebied waar het werd afgenomen; 

   - De naam van de examinator  

   - Alle identificatiegegevens van het gebruikte vaartuig 

   - Het soort traject (praktijkexamen of permanente evaluatie) 

   - De afgevinkte eindtermen met quotering per element of rubriek en de  onmiddellijke stoppers 

AMALIS verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, echter: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders  of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders  dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens  hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  amalis.gent@gmail.com 

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AMALIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

  - het inplannen en afleggen van de praktijkexamens of de permanente evaluaties; - het afleveren van         attesten (zowel geslaagd als niet geslaagd) na deelname aan  een praktijkexamen; 

  - voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader  van de             

     uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan AMALIS is  opgedragen; 

  - de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang,  wetenschappelijk of historisch            onderzoek of statistische doeleinden; 

  - Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen 

  - verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen 

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren; 

  - Om de uitnodiging, wijzigingen, bevestigingen en het attest bij u af te leveren; 

 

6 . Geautomatiseerde besluitvorming:

AMALIS neemt niet op basis van  geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen  hebben voor personen. 

 

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

AMALIS bewaart uw persoonsgegevens  voor een periode van vijf jaar, zoals opgedragen door de FOD Mobiliteit en vervoer, DG  Scheepvaart.  

 

8. Delen van persoonsgegevens met derden:

AMALIS verkoopt uw gegevens niet aan  derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze  wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en  vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

AMALIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

AMALIS is verplicht om de resultaten en de bijhorende persoonsgegevens door te sturen  naar de aan de FOD Mobiliteit en vervoer, DG Scheepvaart maximum één week na de  afname van het praktijkexamen. 

 

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

AMALIS gebruikt alleen  technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw  privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt  opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn  noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw  browser verwijderen.  

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht  om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMALIS en heeft u het recht  op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een  ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar amalis.gent@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een  kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw  privacy. 

AMALIS houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw  verzoek. 

U dient wel voor ogen te houden dat AMALIS gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg  te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille  van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische  analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of  onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht  op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

11. AMALIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te  dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:  

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 commission(at)privacycommission.be