INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor praktijkexamens georganiseerd door AG CommV., met vennootschapszetel te 9940 Evergem, IJsvogelstraat 9, BTW BE 0556.826.619, hierna verder aangeduid als AMALIS.

 

Inschrijving en annulatie

2. Een kandidaat kan pas inschrijven voor het praktijkexamen als is voldaan aan alle voorwaarden opgelegd door de FOD Mobiliteit en vervoer om aan dit praktijkexamen te kunnen deelnemen.

3. De kandidaat zal een geldige identiteitskaart moeten voorleggen bij de aanvraag tot inschrijving, waarvan de gegevens zullen worden uitgelezen en nadien verwerkt volgens de hierna vermelde privacyverklaring. 

4. De inschrijving voor het praktijkexamen is pas definitief nadat het inschrijvingsgeld volledig werd betaald op de rekening van AMALIS. Na ontvangst van de betaling, zal AMALIS de plaats en het definitieve tijdstip voor het examen per e-mail bevestigen aan de kandidaat. 

5. Indien het inschrijvingsgeld niet minstens één week voor de aanvankelijk geplande examensessie zou zijn betaald, kan AMALIS de aanvankelijke ingeplande examensessie  aanbieden een andere kandidaten.  

6. Behoudens situatie van overmacht, is een terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet mogelijk. 

7. Een examensessie kan op vraag van de kandidaat (daarmee gelijk gesteld de laattijdige betaling van het inschrijvingsgeld) hoogstens twee keer  zonder kosten worden verplaatst. Daarna vervalt de inschrijving en is het inschrijvingsgeld door AMALIS verworven als vergoeding voor de administratieve kosten.

 

Verloop van het praktijkexamen

9. De kandidaat biedt zich ten laatste op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats aan met een geldige identiteitskaart.

10. Kandidaten worden gequoteerd volgens de vooraf vastgelegde scoringstabel van de FOD Mobiliteit en vervoer, DG Scheepvaart.

11. Het is niet mogelijk om een herkansing af te leggen op dezelfde dag als een niet geslaagd praktijkexamen.

12. Het praktijkexamen moet plaatsvinden in Belgische wateren.

13. De praktijkexamens respecteren de eindtermen en specificaties die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit 28 juni 2019 betreffende pleziervaart, inclusief de onmiddellijke stoppers.

14. Er mag geen familiale band tot de tweede graad zijn tussen de examinator en de  kandidaat.

 

Klachten

 

15. Klachten ivm het praktijkexamen kunnen per mail verstuurd worden naar amalis.gent@gmail.com

Alle klachten worden individueel behandeld en bijgehouden met de uiteindelijke bedoeling opgelost te worden.

16. Herkansing. Wanneer een kandidaat niet slaagt kan hij niet op dezelfde dag een herkansing doen. Amalis voorziet de mogelijkheid aan de kandidaat om onmiddellijk een nieuwe afspraak te maken en een herkansing te doen tegen een prijs gelijk aan 75% van het initieel betaalde bedrag. Een rondleiding en testvaart is dan niet meer nodig aangezien de kandidaat het vaartuig dan reeds kent.

17. Praktijktestcenter Amalis neemt alle praktijkexamens af volgens de regels opgelegd door de FOD Scheepvaart.

Er wordt rekening gehouden met de door de FOD Scheepvaart gepubliceerde eindtermen en onmiddellijke stoppers bij zware overtredingen.

Voor de start van het examen zal de kandidaad een volledige briefing krijgen ivm alle aspecten van het examenvaartuig (Amalis).

De locatie van alle veiligheids voorzieningen, de eigenschappen en praktische gegevens van het vaartuig, de bediening van het vaartuig en de motorisatie.

De kandidaat zal ook een testvaart uitvoeren om zich zo vertrouwd te maken met het vaartuig.

Tijdens de afname van het examen zullen alle opmerkingen genoteerd worden door de examinator.

Deze opmerkingen zullen ook besproken worden met de kandidaat zodat deze op de hoogte is van de motivaties die tot de beslissing geslaagd/niet geslaagd hebben geleid.

Mocht de kandidaat na afloop toch niet akkoord zijn met het resultaat dan kan er per mail beroep aangetekend worden.

De kandidaad dient zijn beroep per mail te motiveren.

 

Tevredenheidsenquête

 

De website voorziet in het navigatieblad “Vaarbewijs” een tevredenheidsenquête.

Alle enquêtes worden 5 jaar bewaard ter inzage voor de auditeurs van FOD scheepvaart.

De enquêtes zullen ook gebruikt worden om de werking van Amalis te verbeteren waar nodig.De kandidaat kan steeds per mail naar amalis.gent@gmail.com een kopie van zijn ingevulde enquête opvragen.

 

Onafhankelijke beroepsprocedure

 

Het beroep zal binnen een termijn van 30 dagen behandeld worden waarna de kandidaat een antwoord zal krijgen van Praktijktestcenter Amalis.

Kandidaten die niet slagen omwille van fouten bij ‘Zware overtredingen, onmiddellijke beëindiging examen’ zoals vermeld in de Eindtermen kunnen hiertegen geen beroep aantekenen.

De kandidaat kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FOD DG Scheepvaart

 

Aansprakelijkheid en verzekering 

 

18. De activiteit van AMALIS begint op het ogenblik van de afvaart van het examenvaartuig met als doel het afnemen van het praktijkexamen, en eindigt bij het aanmeren.

19. Amalis is verzekerd voor schade aan derden en heeft ook een burgerlijke aansprkelijkheids verzekering voor de uitbating van de beschreven activiteiten. 

 

Bevoegdheid, taal en rechtskeuze

20. De territoriale bevoegdheid van de rechtbanken die kennis kunnen nemen van de betwistingen die betrekking hebben op of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen wordt exclusief bepaald door de plaats van de vennootschapszetel van AG CommV. op het ogenblik van de rolstelling.

21. De taal van de  examenprocedure, en elke betwisting is het Nederlands. Elke anderstalige communicatie vanwege AMALIS is een louter commerciële tegemoetkoming, steeds indicatief, en wijzigt de taal van de overeenkomst niet.

22. De examenprocedure wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

GDPR - privacyverklaring

 

23. Organisatie: CommV. AG, met vennootschapszetel te 9940 Evergem, IJsvogelstraat 9, BTW BE 0556.826.619, gebruikt voor haar bootgerelateerde activiteiten de handelsbenaming AMALIS. Deze zal daarom ook hierna worden gebruikt als naam van de organisatie.

24. Contactgegevens: AMALIS kan worden op amalis.gent@gmail.com 

25. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: AMALIS beschermt uw persoonlijke gegevens op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via amalis.gent@gmail.com 

26. Persoonsgegevens die wij verwerken: AMALIS verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij moeten kunnen verwerken met het oog op de afname van het praktijkexamen, en toekenning  

 • Voor- en achternaam 

 • Geboortedatum

 • Rijksregisternummer

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Date over het afgelegde praktijkexamen: 

 • de datum waarop het werd afgelegd, of de permanente evaluatie werd afgerond

 • Het vaargebied waar het werd afgenomen;

 • De naam van de examinator

 • Alle identificatiegegevens van het gebruikte vaartuig

 • Het soort traject (praktijkexamen of permanente evaluatie)

 • De afgevinkte eindtermen met quotering per element of rubriek en de onmiddellijke stoppers

 

AMALIS verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, echter:

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via amalis.gent@gmail.com

 

27. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: AMALIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het inplannen en afleggen van de praktijkexamens of de permanente evaluaties;

 • het afleveren van attesten (zowel geslaagd als niet geslaagd) na deelname aan een praktijkexamen;

 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan AMALIS is opgedragen;

 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

 • verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om de uitnodiging, wijzigingen, bevestigingen en het attest bij u af te leveren;

 

28. Geautomatiseerde besluitvorming: AMALIS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

29. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: AMALIS bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar, zoals opgedragen door de FOD Mobiliteit en vervoer, DG Scheepvaart. 

30. Delen van persoonsgegevens met derden: AMALIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

AMALIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

AMALIS is verplicht om de resultaten en de bijhorende persoonsgegevens door te sturen naar de aan de FOD Mobiliteit en vervoer, DG Scheepvaart maximum één week na de afname van het praktijkexamen.

31. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: AMALIS gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

32. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMALIS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar amalis.gent@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

AMALIS houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat AMALIS gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. 

33. AMALIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 commission(at)privacycommission.be